gdpr

Ochrana soukromí
K o r o n a  s.r.o.

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji v těchto případech:

Součástí dokumentu je i důležité poučení o Vašich právech.

Kdo bude s Vašimi údaji pracovat

Společnost K o r o n a  s.r.o., IČO: 26710170, se sídlem Týnec nad Labem, Tyršova 68, PSČ 28126  (Správce nebo my). Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem info@ekologistics.cz.

O jaké osobní údaje se jedná a odkud je máme

Pokud od Vás odebíráme nebo vykupujeme odpad, pak zaznamenáme a uchováme Vaše jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo pobytu a číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti a informace o odpadu, který jsem od Vás odebrali, včetně jeho původu, a pokud jednáte za právnickou osobu pak i její název, adresu sídla a identifikační číslo (Povinné údaje)

Pokud se pohybujete v našem areálu nebo jeho bezprostředním okolí, pracujeme s Vaším záznamem z našeho kamerového systému (Kamerové záznamy). Když náš areál navštívíte, máme vedle Vašeho záznamu i Vaše identifikační údaje (ať už jako Povinné údaje nebo Ostatní údaje definované dále) a pak je i Váš záznam osobním údajem. Pokud se pohybujete jen v bezprostředním okolí, mohou naše kamery zaznamenat váš obličej, ale reálně nejsme schopni (a ani nechceme) spojovat záznam s Vámi jako konkrétní fyzickou osobou a nejedná se tedy o Váš osobní údaj. Pouze v případě narušení bezpečnosti areálu můžeme předat takové záznamy policii a dalším státním orgánům.  

V ostatních případech zpracováváme Vaše údaje těchto kategorií (Ostatní údaje):

a to vždy v rozsahu, v jakém jste nám Vy nebo Vaši kolegové tyto údaje předali při vzájemné komunikaci a spolupráci, případně doplněné o zdroje z veřejných rejstříků, a dále

S jakými údaji naopak nepracujeme?

Jako správce nikdy nepracujeme s případnými osobními údaji uložených na nosičích, které nám jsou předána jako odpad – může jít například o disky, paměti, ale i papírové nosiče. Naši zaměstnanci a dodavatelé mají zákaz přistupovat k případným datům a informacích, které na těchto nosičích jsou, a jakkoliv s nimi pracovat. Výjimečně s těmito údaje můžeme pracovat jako zpracovatel, když na základě výslovné dohody s klientem likvidujeme osobní údaje na nosičích tím, že zlikvidujeme nosiče.

Proč údaje zpracováváme (účel a právní základ)

S Povinnými údaji pracujeme, protože nám to ukládají právní předpisy, zejména zákon o odpadech (§ 18 zákona 185/2001 a § 8 vyhlášky 383/2001) a bez takového zpracování od Vás nesmíme odpad odebrat.

S Kamerovými záznamy pracujeme k zajištění bezpečnosti našeho areálu, což je částečně naše právní povinnost a částečně náš oprávněný zájem a dále ochraně našich práv (například pořizování důkazů), což je náš oprávněný zájem.

S Ostatními údaji pracujeme k naplnění těchto účelů:

Jak dlouho budeme s údaji pracovat

S Povinnými údaji pracujeme do uplynutí 5 let od odebrání nebo vykoupení odpadů.

S Kamerovými záznamy pracujeme po dobu určenou vnitřním předpisem Správce, která je odůvodněna účelem zpracování. Doba záznamu je delší než 7 dnů. V případě bezpečnostního incident může být záznam uchován do doby vyšetření a vypořádání incidentu.

S Ostatními údaji pracujeme do uplynutí 5 let od naší poslední komunikace, ledaže zákon stanoví delší dobu.

Komu můžeme Vaše údaje předat

Správce může Vaše údaje předat státním orgánům ke splnění svých právních povinností o ochraně svých práv a dále zpracovatelům, kteří mu poskytují IT služby a další podpůrné služby. Někteří zpracovatelé mohou s údaji pracovat i v jiném státě EU. Mimo EU nebudou údaje v zásadě předávány, ale pokud by k tomu došlo, budou údaje předány podle standardních smluvních doložek – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.

Vaše práva:

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu či výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám e-mail na info@ekologistics.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání novinek, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém e-mailu s novinkami, případně nám můžete námitku poslat e-mailem nebo dopisem. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám zasílat nabídky. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.